www.568908.com

”以重锦二十两以献夫人

更新时间:2019-09-17   浏览次数:

▶北齐·颜之推《颜氏家训•文章》:“夫文章者,原出《五经》:诏命策檄,生于《书》者也;序述论议,生于《易》者也。”

▶鲁迅《华文学史纲要》第二篇:“《书》之编制有六:曰典,曰谟,曰训,曰诰,曰誓,曰命,是称六体。”

▶贾公彦疏:“凡言命者,皆得简策之命秩次也。命出于王,故云命谓王迁秩群臣之书,书即简策是也。”

▶南朝·梁·刘勰《文心雕龙•诏策》:“汉初定仪则,则命有四品:一曰策书,二曰制书,三曰诏书,四曰戒敕。”

”以沉锦二十两以献夫人。’命刀尺,一日而尽。以亲分散之,还,夫人喜曰:‘能够适吾意之所欲取者。